• مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

    
    
    جناب آقای صمد شهبازی
    رئیس هیئت مدیره
    
    
   جناب آقای دکتر محمد محسن صدر
   مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
    
   جناب آقای مهندس حسین مقدسی
   عضو هیئت مدیره  
    
    
    
    

    

 • دسترسی سریع