• مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

    
   علیرضا بهمن آبادی
   عضو هیئت مدیره
    
   علی طوسی
   عضو هیئت مدیره
    
    
   مجید سلطانی
   عضو هیئت مدیره
    
    
   کامبیز مطلق
   مدیرعامل

    

 • دسترسی سریع