• مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

    
   مهرداد مرادخانی
   عضو هیئت مدیره
    
   بهزاد صفری
   عضو هیئت مدیره 
    
    سید مجید موسوی
   عضو هیئت مدیره
    
    
   کامبیز مطلق
   مدیرعامل

    

 • دسترسی سریع