• پیام مدیرعامل

    به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد

   سرعت و شتاب روز افزون رشد فناوری و تاثیر آن بر رفاه و تعالی بشر، طی دو دهه گذشته بیش از هر زمان دیگر در طول تاریخ مشهود بوده است. فاصله زمانی تغییرات و ورود فناوریهای نو و جایگزین شونده به شدت کاهش یافته و این رشد سریع و توام با ابهام خود منجر به افزایش پیچیدگی در زندگی بشر امروز شده است. علوم سایبری با قرار گیری در مرکز این تغییرات از یک سو بایستی پاسخگوی نیاز های رو به تزاید فناوری بوده و از سوی دیگر باید از پیچیدگی و تنشهای زندگی روزمره مردم کاسته و بر هدفمندی و اثربخشی آن بیافزاید؛ و این چرخه ای است که با سرعت گرفتن، خود بر شتاب رشد فناوری و تبعات آن می¬افزاید. در عین حال محدودیت منابع و زوال پذیری آنها، ضرورت افزایش بهره وری و بازدهی در زندگی بشر را اجتناب ناپذیر می¬سازد. و البته در این بین آنچه بدون هیچ جایگزینی به سرعت می¬گذرد زمان است.

   بر این اساس شرکتهای فعال در حوزه های فناورانه بالاخص علوم سایبری و رایانه ای، به دلیل ضرورت توجه به خلاقیت و نوآوری در فناوری از یک سو  و همچنین لزوم ایجاد رضایتمندی در زندگی مردم از سوی دیگر، رسالتی مضاعف بر دوش خود دارند.   
      در این میان شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان، با اتکاء به باور فوق و به عنوان یک شرکت فعال در علوم سایبری، با هدفگذاری "خلق ارزش برای ذینفان در حوزه سامانه¬های رایانه¬ای بانکی و پرداخت" خود را ملزم به تلاش مستمر برای تحقق رسالت مزبور دانسته و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی¬کند. دراین راستا پیاده سازی عملی سیستمهای مدیریت، توجه به توسعه و بالندگی منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین سرمایه های سازمانی، بهره گیری از دانش و تخصص روزآمد و همچنین خلاقیت و نو آوری به عنوان موتور محرکه این کسب و کار در کنار توجه ویژه به مقوله کیفیت و رسالتهای اجتماعی مهمترین اولویتهای این مجموعه برای تولید و ارائه محصولات خلاقانه و نو آورانه و کسب رضایت مشتریان و خلق ارزش برای ایشان می¬باشد.
        
                                                                
                                                                                                                                      مدیر عـامـل    
    
 • دسترسی سریع