• طبقه بندی خدمات
  • باشگاه مشتریان سپه

   باشگاه مشتریان سپه، جهت تحکیم روابط مشتریان با برند و توسعه برنامه های آتی بازاریابی طراحی شده است. مشتری مداری و وفادار سازی وظیفه اصلی باشگاه مشتریان محسوب می شود. بدین ترتیب از طریق این نرم افزار می توان از وضعیت فعالیت مشتریان آگاه شد و با بینشی عمیق تر به طبقه بندی آنها پرداخت. بکارگیری این قابلیت ها همراه با در نظر گرفتن امتیازات برای هر یک از مشتریان، در نهایت موجب مدیریت صحیح مشتریان وفادار و مشتریان غیر سودمند می گردد. ابزار های باشگاه وفاداری به سرعت بخشیدن به تعاملات دوطرفه مشتری و فروشنده یا کارفرما و پیمانکار می انجامد تا در نهایت رضایتمندی آنان حاصل شود.

    

    

 • دسترسی سریع